ប្រាក់​កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ

តើអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីហ៊ីប៉ូតែអត្រាការប្រាក់ | ប្រាក់​កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ, ហ៊ី​ប៉ូ​តែ​ក, ប្រាក់​កម្ចី​ប្រាក់​កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ, ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​ប្រាក់​កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ, ហិរញ្ញប្បទាន​ជា​ថ្មី​កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ, ប្រាក់​កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ​ហិរញ្ញប្បទាន​ជា​ថ្មី

ស្តាប់ការប្រកាសកំពូលនេះ 3 សំណួរអត្រាកម្ចីទិញផ្ទះដែល Trulia ដែលជាប្រធានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមកពីការដាក់បញ្ចាំ Trulia ត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលបានសួរជាញឹកញាប់ច្រើនបំផុតជាលើកដំបូង: តើអត្រាប្រាក់កម្ចីប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារលំនៅដ្ឋានរបៀប? ចូរចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការច្បាស់នោះ: អត្រាការប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះ

អ្វី​ដើម្បី​ឱ្យ​ដឹង​ថា​មុន​ពេល​មុន​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​ទិញ​ផ្ទះ​មួយ | ដាក់​​​ពាក្យ​សុំ​ប្រាក់​កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ, ប្រាក់​កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ, ហ៊ី​ប៉ូ​តែ​ក, ប្រាក់​កម្ចី, ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី

ស្តាប់ការប្រកាសនេះមុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមសម្លឹងមើលសម្រាប់ផ្ទះ, អ្នក​ត្រូវ​ការ​មុន​មាន​លក្ខណៈ​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​ប្រាក់​កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ​មួយ. ដំណើរការនេះរួមបញ្ចូលការវិភាគយ៉ាងរហ័សដោយមន្ត្រីកម្ចីទិញផ្ទះដើម្បីមើលថាតើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិដែលចាំបាច់ទាំងអស់ក្នុងការហិរញ្ញវត្ថុ

ការ​ទិញ​ផ្ទះ​មួយ​ជា​មួយ​នឹង​សាច់​ប្រាក់​ឬ​ជា​មួយ​នឹង​ប្រាក់​កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ | ប្រាក់​កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ, ហ៊ី​ប៉ូ​តែ​ក

ស្តាប់ការប្រកាសនេះយើងគួរតែទិញផ្ទះមួយជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់ឬជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះមួយ. ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​មួយ​ចំនួន​បាន​និយាយ​ថា​ការ​ដើរ​ផ្សារ​គួរ​តែ​មាន 100 បំណុល​ដោយ​ឥត​គិត​ភាគ​រយ. គ្មាន​កាត​ឥណទាន. គ្មាន​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​រថយន្ត​បាន. គ្មានបំណុលនៃប្រភេទណាមួយសម្រាប់ reason.That ណាមួយ

3 ជំហាន​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​បាន​ដើម្បី​សង​ប្រាក់​កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ​នៅ​របស់​អ្នក 7 ឆ្នាំ​ឬ​តិច​ជាង (1) | ប្រាក់​កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ, ប្រាក់​កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ​ហិរញ្ញប្បទាន​ជា​ថ្មី, សង​ប្រាក់​កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ, ឥត​គិត​ថ្លៃ​បំណុល, លុបបំបាត់​ប្រាក់​កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ

Listen to this Post How to Pay Off Your Mortgage in 7 Years Or Less One of the single largest financial purchases that a person makes in a lifetime is a home. និង​ញឹកញាប់​ជាង​ការ​មិន, a home mortgage

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្តនៅ​ជិត

SEO ដែល ឧបត្ថម្ភ​ដោយ SEOPressor
រំលងទៅរបារឧបករណ៍